Nuppu Print Company svenska

Personuppgiftspolicy

Nuppu Print Company Oy:s kundregister

REGISTERHÅLLARE

Nuppu Print Company Oy
Hallonnäsgatan 15 A
00210 Helsinki
nuppu@nuppuprint.com
045 697 4480
FO nummer 2765417-8

REGISTRERADE

Nuppu Print Companys kunder, registrerade kunder och kontaktpersonerna i kundföretagen.


ANLEDNING TILL UPPRÄTTHÅLLANDE AV REGISTRET

I registret akriveras Nuppu Print Companys kunders kontakt- och beställningsinformation på basis av kundrelation och kontrakt. De registrerade kundernas information arkiveras på basis av givet godkännande.

PERSONUPPGIFTERNAS ANVÄNDNING OCH REGISTRETS SYFTE

Personuppgifterna används endast för att på förhand definierade följande ändamål:

- leverans av beställningar
- kundservice
- reklamationer och kvalitetskontroller
- marknadsföring
- direktreklam
- utvecklande av service och produkter
- erbjudande av tilläggsservice
- analysering av information
- statistik
- utveckling av kundservice  

MOTTAGARE OCH ANVÄNDARE AV KUNDREGISTRET

De arbetare inom företaget, som har en motiverad orsak inom hantering av beställningar samt kundservice, har tillgång kundregistret.

UPPGIFTER SOM REGISTRET INNEHÅLLER

Personregistret innehåller följande personuppgifter:

- förnamn, efternamn
- adress
- e-postaddress
- telefonnummer
- beställnings- och faktureringsinformationt
- kontakt och kundrespons

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter, och anhållan relaterande deras användning bör göras till följande adress: nuppu@nuppuprint.com.

Rätt till rättelse

Du har rätt att kontrollera dina personuppgifter, och ifall du hittar fel eller bristfälligheter så begär korrigering av uppgifterna.

Bestridanderätt

Du har rätt till att när som helst bestrida användningen av dina personuppgifter, ifall du anser att vi behandlat dem mot lagen eller att vi inte haft rättighet till det.

Raderingsrätt

Du har rätt att be oss radera sådan information, som du anser att vi inte behöver ha tillgång till med tanke på våra uppgifter. Vi hanterar din begäran, varefter vi antingen raderar din information eller meddelar en motiverad orsak varför vi inte kan radera den, t.ex. bokföringslagens krav eller oresonliga kostnader.

Datatillsynslagen

Om du anser att vi hanterar dina personliga uppgifter fel så kontakta oss gärna, du har också rätt att kontakta datatillsynsmannen.

Rättighet att flytta informationen

Du har rätt att be oss flytta din information till ett annat system.

INFORMATIONSKÄLLOR

Informationen samlat i registret är givet av den registrerade själv genom registrering i nätbutiken eller via e-post, telefon, kontaktblanketten på nätsidorna www.nuppuprint.com och www.nuppuprint.co.com, mobilappen eller på annat motsvarande sätt.

Vi kan samla information också via cookies eller med hjälp av motsvarande tekniker.

ÖVERLÅTELSE AV INFORMATION

Vi överlåter information till en tredje part endast vid följande tillfällen:

- den registrerade har gett sitt samtycke till det
- för att förverkliga en service riktat till samarbetspartners och underleverantörer 
- för statistik
- i händelse av en fusion i den nya organisationen.

Informationen överlåtes till en tredje part då när det är motiverat med behandling av beställningar och kundservice eller t.ex. ekonomisk förvalting. De tredje parterna är t.ex. systemadministratörerna för webshopen, leverantören av betalningstjänsterna, verkställare av transporttjänsterna och revisionsbyrån.  

ÖVERFÖRING AV INFORMATIONEN UTANFÖR EU

Informationen kan överföras utanför EU till följande leverantörer, som förbinder sig att följa EU:s datatillsynslagstiftning genom att skriva på Privacy Shield -kontraktet.

LÄNGDEN PÅ HANTERING AV INFORMATIONEN

Personuppgifterna hanteras så länge som kundrelationen är i kraft eller företaget erbjuder service, som den registrerade är intresserad av, samt en rimlig tid efter att kundrelationen har avslutats, ändå högst 10 år.

PRINCIPERNA OM SKYDDNING AV REGISTRET

Registret är skyddat med ett lösenord och andvändarkod. Systemet som registret befinner sig i, är också skyddat med brandvägg och virusskydd.

Endast de arbetare som har behov, för att utföre sina arbetsuppgifter, har tillgång till registret. Tillgången till registret är begränsat med användarkoder.

Registret säkerhetskopieras regelbundet.

Detta register är gjort 24.5.2018 och det är uppdaterat 28.2.2019. Registret kan uppdateras vid behov.

Din kundvagn är tom